Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

De Zaaier heeft een continurooster. Bij een continurooster is de middagpauze ingekort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten. Zij lunchen gezamenlijk op school. De schooldag wordt op deze manier korter en de kinderen hebben een langere vrije middag.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

In artikel 45 lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs is bepaald dat “Het bevoegd gezag van een basisschool zorgdraagt voor de organisatie van kinderopvang, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor- en naschoolse periode, tussen 07.30 uur en 18.30 uur, indien één of meer ouders daarom verzoeken”.

IRIS, de stichting waar onze school onder valt, heeft aan deze verplichting voldaan door daarvoor een overeenkomst aan te gaan. Hierover is informatie verkrijgbaar bij de directie van de school. Ouders die met een andere instantie een dergelijk contract willen aangaan of via een gastoudergezin opvang willen regelen, zijn daarin geheel vrij.