Onderwijsdoelen

Op De Zaaier willen we, daar waar mogelijk, niet alleen differentiëren naar aanleg, tempo en niveau maar zo mogelijk ook naar competentie en onafhankelijkheid. Op deze manier hopen we het leren van ieder kind te optimaliseren.

De Zaaier is een school waar:

  • gewerkt wordt vanuit een christelijke identiteit die niet alleen in theoretische zin zichtbaar is, maar ook tot uiting komt in de omgang met kinderen, ouders en collega’s;
  • het kind als uniek persoon centraal staat;
  • veiligheid, regelmaat en geborgenheid voor kinderen aanwezig is;
  • kinderen begeleid worden naar een grote mate van zelfstandigheid en sociale redzaamheid;
  • de leerkrachten een hoog verwachtingsniveau van de kinderen hebben;
  • aan ‘zorgleerlingen’ onderwijs en zorg op maat wordt geboden;
  • de recente onderwijsontwikkelingen gevolgd worden en zo goed mogelijk worden ingepast in het onderwijssysteem.
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school proberen we ze uit te dagen en te stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp.

Onze school werkt met combinatieklassen. De groepen zijn klein. Daardoor krijgt elk kind veel individuele aandacht. Kinderen leren ook veel van elkaar. In combinatiegroepen, waar kinderen werken op verschillende niveaus kunnen we daar goed gebruik van maken.

Op een school staat het onderwijzen centraal, maar dat neemt niet weg dat het opvoedkundig karakter van een school van grote invloed is op de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden wij het belangrijk dat we regelmatig contact met u hebben, vooral als blijkt dat school- en huisverwachtingen van elkaar afwijken. Wij streven dan ook naar een goede relatie met de ouders, met de kinderen en met elkaar, omdat er dan een sfeer van warmte en vertrouwen ontstaat waarbinnen uw kind zich veilig kan voelen en zich verder kan ontwikkelen.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Image