Onderwijsdoelen

Vanuit een christelijke levensvisie willen we bereiken dat de kinderen nu en straks optimaal de wereld in kunnen trekken. Met hun eigen rugzak gevuld met intrinsieke motivatie, eigenaarschap, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.

Samenwerken is voor De Wegwijzer een basisvoorwaarde om de leeromgeving optimaal in te richten en de ontwikkeldoelen van uw kind op het juiste niveau af te stemmen. Een goede relatie tussen kind, leerkracht en ouder is van belang, zodat we dagelijks op elkaar kunnen rekenen, elkaar aanspreken, stimuleren, ondersteunen en bevragen met wederzijds respect en op basis van gelijkwaardigheid. En vooral elkaar vertrouwen in navolging van het voorbeeld van Jezus.

‘samen, onderweg naar een nieuwe Montessori horizon’

Samen onderweg zijn naar Montessorionderwijs. We doen dit stapsgewijs. Naast onze missie, samen onderweg te zijn en het overbrengen van kennis, willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd de nodige hulp bieden. Het kind kan zich zo ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid, dat verantwoordelijkheid wil en kan dragen voor zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij helpen het kind, om het te leren het zelf te doen.

Voor onze school is de christelijke identiteit en het gedachtegoed van Maria Montessori daarbij de leidraad.

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse kinderarts die zich haar leven lang heeft ingezet voor de ontwikkeling van het kinderbrein en voor wat zij noemde ‘de rechten van het kind. Ze bedoelde daarmee dat het kind recht heeft op onderwijs dat gericht is op een volledige en optimale ontwikkeling. Daarbij is het van belang elkaar de ruimte te geven en in waarde te laten, zodat elk kind de kans heeft een gelukkig mens te worden die kan zijn wie hij werkelijk is. Zij neemt het kind serieus en heeft respect voor wat het zelf kan ontdekken en doen. Zij zag het grote belang in van het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Uitgangspunten van de school

Uitdagen, stimuleren en motiveren
We gaan ervan uit dat het kind van nature een innerlijke drang heeft tot ontwikkeling, waarin we het kind willen ondersteunen door het uit de dagen, te stimuleren en te motiveren.

Zelfstandig denken en handelen
Wij willen het kind leren zelfstandig te denken en te handelen. Wat voor ons inhoudt: individueel, probleemoplossend en samenwerkend leren.

Individuele ontwikkeling en eigenaarschap
We komen tegemoet aan de individuele ontwikkeling en competentie van kinderen. Op school scheppen we daarom een leeromgeving waarin kinderen materialen en activiteiten vinden die passen bij hun ontwikkeling en belangstelling. Hierdoor is de kans groot dat de kinderen hun aangeboren nieuwsgierigheid behouden. De verschillen tussen kinderen en hun wijze van ontwikkelen maken dat niet elk kind op hetzelfde moment aan bepaalde leerstof toe is. Tijdens het werken in de groep wordt dan ook tegemoetgekomen aan de spontane belangstelling van het kind en kiest het zijn eigen werk. Van dit proces is de leerkracht de begeleider, waarbij we streven naar een duidelijke en zichtbare leerlijn en er voor zorg dragen dat de kinderen niet te eenzijdig kiezen. Doel is dat het kind eigenaar van zijn leerproces kan worden. Doordat de persoonlijke ontwikkeling binnen het montessorionderwijs centraal staat, is er aandacht voor iedere ontwikkeling van het kind.

Heterogene groepen

In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit betekent dat de school verdeeld is in bouwen: de onderbouw (4-5-jarigen); de middenbouw (6-7-jarigen) en de bovenbouw (8-9-jarigen en 10-12-jarigen). Zo leren de kinderen op verschillende manieren samen te werken en elkaar te helpen. De jongsten leren van de oudsten en zij leren rekening te houden met de jongsten. In elke bouw is een kind een keer de jongste en de oudste en ervaart dus beide rollen.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.

Op De Wegwijzer krijgen de kinderen in acht jaar tijd ruim 7.520 uren onderwijs. De school heeft een urenberekening per schooljaar.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Veilig en sociaal klimaat
We werken samen in een levendige- en open school. We hechten daarbij veel waarde aan het scheppen van een veilig en sociaal klimaat in onze dagelijkse lessen en omgang met elkaar. Zodat het kind zich optimaal kan ontplooien tot een mens die verantwoordelijkheid wil dragen voor zichzelf, de ander en zijn of haar omgeving.

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Image