Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Jaarlijks wordt er voor iedere school een modelregeling overblijven opgemaakt, die door de ouders van de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd.

Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Door kinderopvang “Bij Miek” wordt Buitenschoolse opvang (voor en na schooltijd) aangeboden. “Bij Miek” ligt op korte afstand van de school. Via hun website kunt u zich aanmelden.