Onderwijsdoelen

Wij bieden goed onderwijs aan, op basis van onze christelijke identiteit.
We zijn daarbij betrokken op de leerling en op elkaar. Ons hart, onze passie, ligt helemaal bij het onderwijs. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording.
Wat we daar mee bedoelen?

  • Een wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen hebben op school geleerd hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel).
  • Wijs zijn is iets anders dan slim zijn. Het begrip wijs kennen we vanuit de bijbel, bijvoorbeeld uit
    Spreuken: ”Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.
    ”Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, willen we kinderen leren dat ze hun talenten mogen gebruiken.
  • Wijs worden is een proces. Op onze scholen willen we daarvoor een goede basis leggen.
Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

De school begint iedere dag om 08.30 uur en eindigt om 14.15 uur.
Groep 1 is iedere dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddag vrij vanaf 12 uur. Groep 2 is de woensdagmiddag en de vrijdagmiddag vrij en groep 3 de vrijdagmiddag. In de wintermaanden december en januari begint de school een kwartier later, om 08.45 uur. De reden hiervoor is dat veel kinderen met de fiets komen en ze zo niet in het donker hoeven te fietsen.

Vanaf 08.15 uur gaat, voor ouders en leerlingen, de deur open. De groepsleerkracht vindt u vanaf dit tijdstip ook in / bij het lokaal. De kinderen van groep 3 t/m 8 spelen, onder toezicht van de pleinwacht, buiten op het plein. De bel luidt om 08.20. De lessen starten om 08.30 uur.

Door de schooltijden op deze wijze in te delen voorkomen we onnodig verlies van effectieve leertijd voor onze leerlingen en voldoen we aan het feit dat onze leerlingen in de acht jaar dat ze naar de basisschool gaan, hun wettelijk aantal vastgestelde lesuren krijgen, een overzicht ligt ter inzage bij de directie. (7520 uur in 8 jaar).

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

"Pesten" op school heeft onze voortdurende aandacht. In onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling “Goed Gedaan” wordt hieraan veel aandacht geschonken. We hanteren hierbij een protocol “gedrag en veiligheid”. Deze ligt op school ter inzage. Met de leerlingen maken we afspraken over pestgedrag en behandelen we regelmatig onderwerpen die hier verband mee houden.

We willen als school een veilige omgeving bieden aan de leerlingen. Daarom hebben we diverse veiligheidsmaatregelen getroffen. Elk jaar wordt een controle gehouden in en om school, houden we de stand van zaken bij en investeren we in zaken die verbeterd kunnen worden. Elk schooljaar houden we een ontruimingsoefening. Verkeershesjes zijn op school te leen voor leerlingen die van buiten Zalk op de fiets naar school komen.

Aan de school is een vertrouwenspersoon en een contactpersoon verbonden, waar leerlingen, ouders en personeel terechtkunnen met onderwijskundige zaken, pestgedrag en seksuele intimidatie. Vanaf dit schooljaar gaan we werken met de methode Wonderlijk gemaakt. Hoe leer je kinderen dat seksualiteit een mooi geschenk van de Schepper is? Hoe zorg je dat kinderen weerbaar zijn? Hoe ga je om met problemen rond dit onderwerp? Wonderlijk gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voor groep 1 t/m 8.

Image