Onderwijsbehoefte

HOE IS ONDERSTEUNING AAN LEERLNGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE?

Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven, zijn er altijd kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Wanneer kinderen leer- en / of gedragsproblemen dreigen te ontwikkelen, willen we samen met de ouders zoeken naar de juiste ondersteuning voor het kind.

Wanneer een leerling regelmatig onvoldoende scoort tijdens toets momenten, dan wordt hij / zij in eerste instantie besproken met de intern begeleider. In dit gesprek wordt er bekeken hoe de zorgleerling binnen de groep extra begeleid kan worden.
Wanneer er voor het een kind een hulpplan wordt opgesteld, worden de ouders hierover in kennis gesteld. Dit gebeurt door middel van een gesprek.

Na iedere toets periode vindt er een groepsbespreking plaats. In deze bespreking staat de zorg in iedere groep, voor ieder kind individueel centraal. Na de groepsbespreking worden er nieuwe onderwijsbehoeften/groepsplannen opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de intern begeleider.

Een onafhankelijk extern onderzoek voor uw kind.

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn door ons, dan zal er in overleg met de ouders, contact gezocht worden met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek.

  • Orthopedagoog via expertisecentrum Trimaran; Casper Rieck.
  • de school voor Speciaal Basisonderwijs (S.B.O.);
  • de GGD (schoolarts);
  • CJG (Centrum voor jeugd en Gezin), Kampen
  • een andere externe hulpverleningsinstelling.
  • BOL (Bovenschool onderwijsloket)

De ouders worden van afspraken omtrent de externe hulpvraag / - onderzoek op de hoogte gebracht door de leerkracht of de intern begeleider. Voor een bespreking en/of onderzoek door een externe is toestemming van de ouders nodig. Wanneer dit aan de orde is, zal de intern begeleider / de leerkracht u daar om vragen. U verleent daartoe schriftelijk toestemming via een toestemmingsformulier.

Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Ook nu wordt er weer een plan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit niet voldoende ondersteuning geven aan het kind om bij ons op school onderwijs te kunnen volgen, dan kan besloten worden, in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal onderwijs.

Extern Onderzoek.
De externe begeleidingsdienst kan worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de I.B.-er. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en men adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan vervolgens worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij!

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

Image

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen.De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken.

Tijdens een speciale informatieavond in groep 7 wordt met ouders en leerlingen de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. De leerlingen krijgen tijdens deze avond het préadvies mee naar huis. Tijdens het volgende voortgangsgesprek kan het préadvies besproken worden.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.