Onderwijsresultaten

De resultaten van ons onderwijs

Als we spreken over de kwaliteit van het basisonderwijs wordt vaak gekeken naar het resultaat aan het eind van groep 8. Het aantal kinderen dat naar een bepaald schooltype gaat zou iets zeggen over de kwaliteit van onze school. Hoe hoger de vorm van voortgezet onderwijs, des te beter de school is. Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn, betekent dat een enorme verarming van ons onderwijs. We bieden veel leerlingenzorg, maar dat is geen garantie voor het eindniveau van de leerling. Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij gaan we uit van het feit dat ieder kind uniek is en zijn/haar eigen aard en mogelijkheden heeft. In samenspraak met de IB-er en de leerkrachten, wordt een plan van aanpak gemaakt om accenten in de leerstof aan te brengen, met als doel de schoolvorderingen positief te beïnvloeden.

De resultaten van het schooleindonderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht. In 2020 is er geen schooleindonderzoek gedaan en voor wat betreft 2021 heeft inspectie in verband met de Covid-19 bepaald dat het eindonderzoek niet als wegingskader wordt beoordeeld door de inspectie. In onderstaande tabel ziet u de schoolscore van onze school in de laatste jaren:
Image

UITSTROOM LEERLINGEN GROEP 8

Image
TL = Theoretische Leerweg
KBL = Kaderberoepsgerichte Leerweg
BBL = Basisberoepsgerichte Leerweg
LWOO = Leerwegondersteunend onderwijs
Niet alleen de resultaten van het schooleindonderzoek worden gebruikt om de resultaten van de school te bepalen. Ook het oordeel van de inspectie, leerlingtevredenheid en personeelskenmerken spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van een school.

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op de Rehobothschool. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen (Cito-toetsen, methodegebonden toetsen en de centrale eindtoets Route 8) bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

Jaarlijks is er nascholing voor teamleden. Zo worden nieuwe ontwikkelingen op de voet gevolgd. De nascholingsonderwerpen zijn in het schoolplan vastgelegd.

Ook een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verbeteren is het werken met een leerlingvolgsysteem. Door middel van toetsen worden de vorderingen van de leerlingen in het oog gehouden. De uitslagen van de niet- methodegebonden toetsen (de zogenaamde Cito-toetsen) worden minimaal twee keer per jaar opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem geeft ook een totaalbeeld van de school en geeft het team voldoende informatie om, indien nodig, de manier van lesgeven bij te stellen. De resultaten van de Cito-toetsen worden tijdens de rapportenavonden met de ouders besproken. Middels een eigen account is het mogelijk voor ouders om in te loggen in ons leerlingvolgsysteem Parnassys en de gegevens van hun kind(eren) in te zien.

Om zicht te houden op de kwaliteit en deze te waarborgen hebben we een kwaliteitskalender opgesteld waarin alle activiteiten/ instrumenten en middelen genoemd worden die ingezet worden om zicht te houden op de kwaliteit. Op deze manier kunnen we tijdig evalueren en bijstellen. Onze ondersteuningscylus is vastgelegd in onze Handelings Gericht Werken cyclus. Zo houden wij zicht op de ontwikkeling van de kinderen en kunnen wij tijdig bijstellen.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.