Onderwijsdoelen

Visie

Op de Rehobothschool leren we kinderen het beste uit zichzelf te halen. Deze visie is de leidraad van het onderwijs op de Rehobothschool. Telkens vragen we ons af of we in ons handelen daadwerkelijk voldoen aan de omschreven visie.

Het kind als kompas

Door goed te kijken en te luisteren naar kinderen willen we zo veel mogelijk aansluiten bij wat ieder kind nodig heeft om een wijze wereldburger te kunnen worden. In (ouder)- kindgesprekken ontdekken we samen met de kinderen wat zij nodig hebben om een stap verder te kunnen komen. We geloven dat als kinderen mede-eigenaar zijn van het leerproces zij gemotiveerd aan de slag gaan. Hierbij is de rol van ouders, leerkrachten, de school en het onderwijs van wezenlijk belang.

Ouders

De ouders zijn ervaringsdeskundigen als het om hun eigen kinderen gaat. Zij kennen hun kind door en door. We maken daar graag gebruik van, door ouders in gesprekken te ontmoeten en van hun ervaringen te leren. Ouders hebben een zeer belangrijk aandeel in de ontwikkeling van hun kind door hun opvoeding- en onderwijsondersteunend gedrag thuis. Ouders worden op de hoogte gehouden en betrokken bij de (onderwijs)zorg voor hun kind. Ook kunnen ze meehelpen (activiteiten), meedenken (MR) en mee beleven (vieringen). We willen ouders meenemen in het proces rondom hun kind en betrekken hen ook bij de onderwijsinhoudelijke keuzes die we voor hun kind maken. We doen dit naar aanleiding van de cyclus Handelings Gericht Werken waarbij de IB’er de spil is in de organisatie.

Leerkrachten

Op de school werken professionele leerkrachten die zich voortdurend ontwikkelen en verder bekwamen, die nieuwe inzichten en ontwikkelingen kritisch volgen, die van elkaar leren, die investeren in een goede relatie en die het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar school gaan. Leerkrachten begeleiden kinderen en zien wat zij nodig hebben om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

School

De Rehobothschool is een laagdrempelige brede school waar men zich welkom mag voelen. We bieden onderwijs en kinderopvang. De school biedt veiligheid door respectvol om te gaan met elkaar en met de omgeving. Er is oog voor alle kinderen. We bieden zowel fysieke als sociale veiligheid, zodat er een optimale omgeving is waar kinderen zich kunnen ontplooien. Wij zien het als opdracht om kinderen te begeleiden tot wijze en zelfstandige wereldburgers, die vaardigheden geleerd hebben die nodig zijn in onze samenleving. Daarnaast is beleven en vieren erg belangrijk in de schoolcultuur.

Doelen

Op de Rehobothschool wordt gewerkt vanuit de principes van Dalton. Dit ondersteunt onze visie op onderwijs en ontwikkeling. Het helpt kinderen te leren samenwerken, reflecteren, plannen, zelfstandig werken, problemen oplossen en communiceren. Daltononderwijs is een manier van omgaan met elkaar. We scheppen ruimte en geven kinderen de gelegenheid om soms zelfstandig of soms samen te werken aan een afgesproken taak. De zes pijlers: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit/doelmatigheid en borgen vormen het uitgangspunt. Natuurlijk zal het ene kind zelfstandiger zijn dan het andere en zal een ander juist weer beter kunnen samenwerken. We kijken naar wat een kind aankan, met betrekking tot deze pijlers. Belangrijk daarbij is het bieden van structuur aan de kinderen.

Daltononderwijs komt tegemoet aan de specifieke behoeften van ieder kind en geeft ruimte aan zijn of haar talenten, kracht en karakter. Daltonkinderen leren zichzelf en de wereld om hen heen goed kennen; weten wat ze waard zijn en kunnen goed omgaan met keuzes en verantwoordelijkheid.

Wij stimuleren de kinderen om zelfstandig te denken en te handelen. Daarvoor is het nodig dat kinderen leren zelf oplossingsmethoden te zoeken, zelf problemen oplossen en zelf opdrachten uitvoeren. Deze manier van zelfstandig werken bevordert de motivatie van de kinderen. Kinderen willen graag zelf actief bezig zijn. Ook vergroot het zelfstandig werken het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze leren plannen en taakgericht werken. Hierbij wordt rekening gehouden met het tempo en niveau van de verschillende kinderen.

De rol van de leerkracht is het begeleiden en coachen van ieder kind; het initiatief blijft zoveel mogelijk bij het kind. De(week)taak is het middel bij uitstek om de zelfstandigheid te stimuleren. Op de (week)taak staan opdrachten die een kind binnen een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een week) af moet hebben. Ieder kind mag bij het werken aan de (week)taak zelf kiezen aan welk onderdeel op welk moment gewerkt wordt. Sommige opdrachten kunnen in samenwerking met een ander kind gemaakt worden. Kinderen kunnen behalve de leerkracht ook elkaar om hulp vragen als bepaalde opdrachten niet duidelijk zijn.

Continuïteit van het onderwijs
De continuïteit van onderwijs staat geregeld onder druk. Personeelstekorten zorgen ervoor dat we bij ziekte helaas niet altijd kunnen garanderen dat er onderwijs gegeven kan worden. In periode van griep of eventueel een nieuwe uitbraak van Corona kan het voorkomen dat groepen één of meer dagen thuis moeten blijven. De school biedt in voorkomend geval wel noodopvang aan.
Indien Corona opnieuw gaat opspelen volgt de school zo goed als mogelijk de aanbevelingen van het RIVM/GGD. Hierover wordt uiteraard gecommuniceerd.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen.


Schooltijden

Groep 1
08.25 - 14.15 (maandag, dinsdag, donderdag)
08.25 - 12.30 (woensdag, vrijdag)

Groep 5 t/m 8
08.25 - 14.15 (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
08.25 - 12.15 (woensdag)

De kinderen hebben van 12:00 - 12:30 uur pauze op school.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op de Rehobothschool hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in ons beleidsplan. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid jaarlijks, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Image