Onderwijsbehoefte

HOE IS ONDERSTEUNING AAN LEERLNGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE?

In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toets-resultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben.

Hoe is ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte?

De school hanteert sinds een aantal jaar de richtlijnen van HGW (=handelingsgericht werken). HGW beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de zorg aan leerlingen op groepsniveau, schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse zorg in het samenwerkingsverband gezet worden. Al deze stappen zijn vastgelegd in onze kalender Handelings Gericht Werken op de Rehobothschool. We werken in zorg-perioden van 6 weken. A elke periode is er een groepsbespreking waarin bepaald wordt hoe het niveau van de leerlingen is, welke doelen gesteld gaan worden etc etc.

In eerste instantie proberen de leerkracht en de intern begeleider zelf een antwoord te vinden op de begeleidingsvraag van de leerkracht. Zij proberen samen oplossingen te vinden en te realiseren. Er wordt dan eventueel een individueel handelingsplan opgesteld.

Als de onderwijsbehoeften van het kind onduidelijk blijven, kan in de leerlingenbespreking besloten worden om externe begeleiding aan te vragen. Ook ouders kunnen het advies krijgen externe zorg aan te vragen. De leerling kan ook worden besproken in het zorgoverleg. Hierin zitten een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige.

Drie keer per jaar vindt dit zorgoverleg plaats. De leerling kan ook rechtstreeks aangemeld worden bij de orthopedagoog voor een uitgebreid onderzoek. Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. De uitkomsten van het onderzoek worden met de ouders besproken.

In overleg met de orthopedagoog wordt eventueel een handelingsplan opgesteld, dat door de school wordt uitgevoerd.

In dit traject spelen een aantal mensen een rol:

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

Intern begeleider

Om de leerlingenzorg zo goed mogelijk te begeleiden en te coördineren, heeft onze school een intern begeleider. Haar belangrijkste taken zijn:

  • Zorg dragen voor de HGW-cyclus binnen de Rehobothschool.
  • Het regelmatig onderhouden van contact met de leerkrachten over de ontwikkeling van de kinderen. Hierbij heeft de IB’er een coachende rol.
  • Het voorbereiden en leiden van groepsbesprekingen en het verzorgen van de verslaglegging.
  • Het coachen van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Het leggen en onderhouden van contacten met externe instanties.
  • Het adviseren bij gesprekken met ouders.
Binnen de formatie van de school wordt ruimte gemaakt voor de functie van intern begeleider. Natuurlijk blijft de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de begeleiding van de leerlingen uit zijn/haar groep.

Directeur

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school en belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid op schoolniveau. Hij/zij doet dit in nauw overleg met het managementteam (MT) van de school.

De directeur overlegt met de medezeggenschapsraad (MR) over schoolse zaken zoals vastgesteld in het MR-reglement van IRIS.

Onderwijsspecialist

Het kan zijn dat er op basis van de ondersteuningsvraag van een leerling extra ondersteuning noodzakelijk is. Hiertoe kan de school de hulp inroepen van een onderwijsspecialist. Voor wat betreft gedragsproblematiek is deze in dienst van IRIS. Voor wat betreft andere benodigde expertises kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op andere specialisten zoals speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen) een orthopedagoog vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via het CJG Kampen. De school heeft in haar school ondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe de zorgstructuur op school is ingericht met daarbij haar partners.

Onderwijsassistent

De onderwijsassistent geeft extra ondersteuning aan leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en intern begeleider. Daarnaast kan zij ook ingezet worden in de begeleiding van leerlingen, die baat hebben bij een individuele benadering.

We streven er naar de kinderen zoveel mogelijk in de klas het juiste onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Het komt soms voor dat, voor een kort moment op de dag, een groepje kinderen buiten de klas extra instructie krijgt. Dit gebeurt door een onderwijsassistent, leerkracht, gespecialiseerde leerkracht of stagiair. In het groepsplan wordt hier melding van gemaakt. De leerkracht brengt u hiervan op de hoogte tijdens een contactmoment.

Mocht uw kind een individueel plan nodig hebben, dan zal er met u gekeken worden naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Het opgestelde plan vragen we u te lezen en ondertekend in te leveren bij de leerkracht of de intern begeleider.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Extern onderzoek voor uw kind
Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte nodig is dan de school regulier kan bieden, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Wanneer de onderwijsbehoefte dusdanig specifiek is, kan besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties.

Het staat u als ouders vrij om ook zelf pedagogische/didactische onderzoek bij externe instanties te laten uitvoeren. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

BEGAAFDE EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN OP DE REHOBOTHSCHOOL

Om aan het begin van het schooljaar te bepalen of er bij een kind sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong, is het van belang om hier bij de gewenningsperiode in groep 1 reeds aandacht aan te besteden. Om na te gaan of er eventueel sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, is het gewenst om van u als ouder te horen hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe verlopen is.

Daarnaast gebruikt de school de vragen van de SIDI lijst. Deze wordt afgenomen aan het begin van het schooljaar, (groep 2,4,6 en eventueel bij individuele leerlingen in de tussenliggende jaren). Deze lijst signaleert of er een eventuele voorsprong zichtbaar is in de klas.

Voor meerbegaafde en excellente leerlingen wordt de methodestof regelmatig aangepast. Deze leerlingen werken met verrijking- en verdiepingsstof. Mocht blijken dat een kind op alle gebieden (didactisch en sociaal-emotioneel) het werken in een jaargroep hoger aan kan, dan wordt na overleg met ouders, gekeken of versnellen wenselijk is.

Plusgroep Iris
Vanuit stichting IRIS is er een plusgroep. Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, worden door de school aangemeld via een speciale toelatingscommissie. Deze commissie bepaalt a.d.h.v. duidelijke criteria of het kind voldoet aan de gestelde eisen en daarmee geplaatst kan worden.

Image

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Corona
Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. De school heeft hiertoe een plan ontwikkeld die gedurende de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet worden uitgevoerd. Na deze periode stopt de extra ondersteuning vanuit de overheid.