Klachten en veiligheid

DE KLACHTENREGELING

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Contactpersonen

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

Op onze school zijn de volgende contactpersonen:

  1. Liesbeth Huising 038 3325586
  2. Helene den Hollander 0610990505 (antipestcoördinator)
  3. Jody Buter 038 332 81 27 (ouder)
Bij de contactpersonen berust de plicht tot geheimhouding.

GESCHILLENCOMMISSIE

Wij wijzen u ook op de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze instantie bundelt voor -onder andere- het protestants-christelijk onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op de website van de Geschillencomissie bijzonder onderwijs kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Image

GEDRAGSCODE

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

SCHORSEN/VERWIJDEREN VAN LEERLINGEN

Vanuit de wetgeving zijn er protocollen over schorsen en verwijderen. In uitzonderlijke gevallen moet de directie, na overleg met de groepsleerkracht, bestuur en medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar, besluiten om een leerling voor de duur van één of twee weken te schorsen. Dit zal alleen voorkomen na extreem wangedrag en in nauw overleg met de ouders. In uiterste nood moeten we soms overgaan tot verwijderen. Ook verwijderen vindt alleen plaats na overleg met de groepsleerkracht, bestuur, medezeggenschapsraad, inspectie en leerplichtambtenaar. De school draagt in dit geval zorg voor het vinden van een andere basisschool voor deze leerling.

EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing.

De school moet een plek zijn waar kinderen en ook de leerkrachten zich veilig kunnen voelen. De medewerkers in de school doen er alles aan om dit gevoel van veiligheid optimaal te laten zijn. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarbij het gevoel van veiligheid ver te zoeken is. Denk daarbij aan ernstig pesten, geweld, of (seksuele) intimidatie.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen.

Op elke school is een contactpersoon die speciaal voor deze situaties is aangesteld en waarmee u of uw kind mee in contact kan treden. Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle.

Contactgegevens:

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klachtenregeling

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen- , beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.gcbo.nl

Image

VOORKOMEN VAN PESTEN

Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkanders eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar praat het team over deze regels. We willen ervoor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Elke school heeft de plicht om anti-pestbeleid goed te coördineren. Ook moeten scholen een coördinator hebben voor Sociale Veiligheid. Deze taken worden bij ons op school uitgevoerd door Helene den Hollander: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit alles staat ook beschreven in ons beleidsstuk: Beleid sociale veiligheid en gedrag en Anti Pest protocol.

SPONSORING?

Structurele sponsoring van het onderwijs op onze basisschool kennen wij niet. Vandaar dat we hierop ook geen nader beleid ontwikkeld hebben.

PRIVACY

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving bewaard. Op de website van hieronder vindt u informatie hoe wij omgaan met uw gegevens en die van de leerlingen.

VERZEKERING

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

  • een schoolongevallenverzekering;
  • een aansprakelijkheidsverzekering;
  • een schadeverzekering in het verkeer;
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • rechtsbijstandverzekering.