Onderwijsresultaten

De resultaten van ons onderwijs

In onderstaande tabel kunt u lezen naar welke richting van het voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn verwezen in de afgelopen jaren.
Image
VMBO : Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
BB : Basisberoepsgerichte leerweg (ter voorbereiding op werk in de beroepssector)
KA : Kadertheoretisch gericht (ter voorbereiding op werk in de beroepssector en op het MBO)
TL : Theoretische Leerweg (vergelijkbaar met het vroegere MAVO op D-Niveau)
HAVO : Hoger algemeen Voortgezet Onderwijs
VWO : Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Klik hier voor meer informatie

KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS

Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school. We zien de kwaliteit breder dan de opbrengsten van groep 8. We gebruiken meerdere toetsuitslagen bij de analyse van de kwaliteit van onderwijs.

De resultaten van het groep 8 onderzoek worden ook gebruikt om de resultaten van het onderwijs van onze school te bepalen. De individuele resultaten worden omgerekend naar een schoolscore. Scoort een school drie keer op rij een onvoldoende, dan spreekt de inspectie van een zeer zwakke basisschool en komt deze school onder verscherpt toezicht te staan. De afgelopen jaren hebben wij een voldoende gekregen voor de eindtoets.

Kwaliteit, wat houdt dat eigenlijk in? Prima scores bij de toetsen? Veel kinderen kunnen verwijzen naar havo en vwo? Voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie?

Kwaliteitszorg is heel belangrijk voor iedere basisschool en de inspectie ziet er nauwlettend op toe. En u ook! Toch? U verwacht van de leerkracht, dat zij of hij uw kind optimale kansen biedt om veel kennis op te doen en zich veel vaardigheden eigen te maken. En dat uw kind goed voorbereid de overstap maakt van groep 8 naar het vervolgonderwijs. De wettelijke omschrijving van de leerdoelen is overigens duidelijk genoeg.

Maar er is ook kwaliteit die niet te meten is met toetsen en die niet weer te geven is in grafiekjes. Naast het leerproces, vinden wij ook de sfeer op school belangrijk. En welke vormende waarde heeft het onderwijs voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind?

De onderstaande zes punten geven weer hoe wij die beide aspecten van kwalitatief goed onderwijs vorm willen geven:

 1. We streven naar het gebruik van eigentijdse, efficiënte onderwijsvormen.
  Dat betekent heldere instructie voor leren in kleine stapjes. Daarnaast houden we rekening met verschillen tussen kinderen door zo mogelijk onderwijs-op- maat te geven. We bevorderen een goede werkhouding, zodat kinderen zelfstandig leren werken, leren samenwerken en doelgericht omgaan met de leertijd. Dit jaar zijn we gestart met gepersonaliseerd leren met ondersteuning van de computer.
 2. Verantwoorde en kwalitatief goede methodes dienen kind en leerkracht te helpen bij een brede ontwikkeling. Hierbij is een aandachtspunt van ons de “identiteitsgevoeligheid”, want niet elke methode past bij onze levensbeschouwing. We menen echter te beschikken over goede en verantwoorde methodes. ICT zien we als een bruikbaar hulpmiddel, dat we selectief inzetten.
  Dat betekent heldere instructie voor leren in kleine stapjes. Daarnaast houden we rekening met verschillen tussen kinderen door zo mogelijk onderwijs-op- maat te geven. We bevorderen een goede werkhouding, zodat kinderen zelfstandig leren werken, leren samenwerken en doelgericht omgaan met de leertijd. Dit jaar zijn we gestart met gepersonaliseerd leren met ondersteuning van de computer.
 3. Onderwijs van goede kwaliteit vraagt om toewijding en professionaliteit van de mensen voor de klas. Kwaliteitszorg dient in de praktijk van elke dag, ook in de klas, handen en voeten te krijgen. Zowel didactisch als pedagogisch is continue (bij-) scholing noodzakelijk.
 4. Voorwaarde voor een goede onderwijskwaliteit is, dat wij als leerkrachten ons eigen functioneren en dat van de kinderen regelmatig “toetsen”. Wij nemen aan de hand van een kwaliteitssysteem allerlei aspecten van ons onderwijs regelmatig onder de loep. Voor de ontwikkeling van de kinderen gebruiken we een leerlingvolgsysteem. Vanaf het moment dat de kleuter onze school binnenkomt tot en met de eindtoets in groep acht worden de vorderingen van een kind in kaart gebracht. Dat geldt voor de basisvaardigheden, maar ook voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
 5. Een goed opvoedkundig en uitdagend leerklimaat achten we van primair belang.
  Zo’n leerklimaat komt tot uitdrukking in de sfeer in de groep en in de school. Dat is de niet te meten, maar wel te proeven “kwaliteit”. Kinderen dienen zich veilig en geaccepteerd te voelen door de leerkracht en door de groep. Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.
 6. De zesde invalshoek is de zorg. Ongeveer 80% van de kinderen doorloopt de basisschool zonder al te grote problemen. Van de overige 20% verloopt de ontwikkeling niet als-vanzelf. En stagnaties kunnen zich voordoen op allerlei gebieden: de motoriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de werkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp-op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen. de overige 20% verloopt de ontwikkeling niet als-vanzelf. En stagnaties kunnen zich voordoen op allerlei gebieden: de motoriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de w erkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp- op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen.toriek, het leren lezen, de spraakontwikkeling, de werkhouding. Aan deze kinderen willen we, door het verlenen van hulp- op-maat, de kansen bieden achterstanden in te lopen.
Om de kwaliteit van ons onderwijs, het klimaat op school, de onderlinge communicatie enzovoort goed te bewaken maken we – naast onze eigen evaluaties- onder andere gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde vragenlijsten voor ouders, personeel en kinderen. Zij vullen de lijsten online in, hetgeen resulteert in een overzicht van sterke en zwakke punten. Vervolgens stellen we een Plan van Aanpak op om die sterke punten minstens vast te houden en de zwakke punten te verbeteren. Deze enquêtes worden om de drie jaar gehouden. De ouders en de leerlingen hebben de mogelijkheid om in te loggen in het leerlingvolgsysteem van de school, waar de vragenlijsten voor hen klaar staan.

Kwaliteit, een hele zorg! We hebben er onze handen vol aan.

DOORSTROMING VAN KLEUTERS

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. In het overgangsprotocol is geregeld hoe dat gaat. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Dit overgangsprotocol is op te vragen bij de directie van de school. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.

Image