Onderwijsbehoefte

HOE IS ONDERSTEUNING AAN LEERLNGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE?

In onze school krijgen kinderen met leer- en gedragsproblemen extra ondersteuning. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van dossiers, het registreren en verwerken van toetsresultaten en het regelmatig bespreken van leerlingen, die deze extra ondersteuning nodig hebben.

Niet alle kinderen doorlopen de schoolperiode even gemakkelijk. Er zijn verschillen in leertempo, aanleg en karakter. We houden daar in de klas zoveel mogelijk rekening mee. Maar sommige kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Die zorg willen we dan ook optimaal bieden in goed overleg met alle betrokkenen.

Extra zorg bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk aan in de klas, tijdens de gewone lessen. Als dat niet afdoende is kunnen we gebruik maken van een van de volgende mogelijkheden:

  • individuele begeleiding van de leerkracht door de interne begeleider (IB’er)
  • individuele hulp middels remedial teaching door leerkracht of klasse-assistent (RT)
  • onderzoek door de IB’er
  • advies en verder onderzoek door de orthopedagoog die verbonden is aan de IRIS
  • ambulante begeleiding door andere deskundigen van buiten de school.
Als een kind extra zorg nodig heeft is er contact tussen de leerkracht en de Intern Begeleider IB’er). Als er een duidelijke hulpvraag is wordt er een handelingsplan opgesteld. In dat plan wordt beschreven:
  • wat de hulpvraag is
  • hoe de beginsituatie is
  • welk doel we willen bereiken
  • welke middelen we daarvoor gebruiken
  • hoe, wanneer en door wie deze handelingen worden geëvalueerd.
De groepsleerkracht - en in voorkomende gevallen de RT’er - houdt hiervan de ouders op de hoogte. Het is ook mogelijk dat een kind een eigen leertraject krijgt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Speciaal onderwijs

Soms zijn de problemen van een kind zo ernstig, dat het niet goed meer te begeleiden is op de basisschool. Het kind kan dan vaak beter begeleid worden op een school voor speciaal basisonderwijs. In overleg met de Intern Begeleider wordt er dan een aanvraag ingediend bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze commissie kan een beschikking afgeven, een soort toestemming, voor de speciale basisschool.
 

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op onze school bieden we ook extra zorg aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. We hebben als team hiervoor een cursus meer- en hoogbegaafdheid gevolgd. Daarna hebben wij een protocol voor meer- en hoogbegaafdheid opgezet. De doelstelling van dit protocol is om meer- en hoogbegaafde leerlingen met plezier naar school te laten gaan. Daarnaast willen wij deze leerlingen leren om te leren, zodat ze zich leren inspannen voor hun werk en daarbij ook onderpresteren te voorkomen. In het protocol worden voor de leerkrachten aangegeven welke stappen we moeten nemen om meer- en hoogbegaafde leerlingen optimaal te kunnen begeleiden. Het protocol is gericht op signalering, diagnostisering en de begeleiding van deze leerlingen. Er zijn verschillende momenten waarop de signalering kan plaatsvinden. Van belang is dat de signalering vroegtijdig plaatsvindt. Daarom maken wij ook gebruik van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Dit is een interactief instrument dat de school ondersteunt bij de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Naast handreikingen voor het signaleren en diagnostiseren geeft het protocol ook handreikingen hoe we tot een aangepast lesprogramma kunnen komen en welke materialen hiervoor aanwezig zijn binnen school.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

Image

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen.

De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.