Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk.

Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE CONTINUROOSTER

Wij vragen aanvullend een vrijwillige bijdrage voor de uitvoering van het continurooster op onze school. Daarbij worden we ondersteund door vrijwilligers die voor deze inzet een vergoeding ontvangen. De vrijwillige bijdrage voor het continurooster is € 25,- per kind per jaar.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Leerlingen eten op De Morgenster allemaal op school met de leerkracht in de eigen groep. Het samen eten maakt deel uit van onze schooldag. Er zijn voldoende mogelijkheden voor het koelen van etenswaren of drinken. Daarnaast spelen de leerlingen tussen de middag 20 minuten buiten onder toezicht van enkele teamleden die worden ondersteund door vrijwilligers.

Iedere vrijwilliger heeft een Verklaring Omtrent Gedrag aangeleverd.

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Jaarlijks wordt er voor iedere school een modelregeling overblijven opgemaakt, die door de ouders van de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd.

Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Er is voor onze leerlingen de mogelijkheid voor en na schooltijd gebruik te maken van de buitenschoolse opvang van IRIS Opvang bij ons op school.