Schoolgids

De stichting

IRIS Onderwijs is een stichting voor christelijk onderwijs die vanuit een gezamenlijke visie kinderen willen...

Lees

Identiteit

Onze school is een protestants-christelijke basisschool. Het Woord van God is het uitgangspunt...

Lees

Onderwijsdoelen

De Morgenster laat je stralen! Wij hebben 5 kernwaarden waaraan je herkent wie wij zijn...

Lees

Onderwijskwaliteit

De bedoeling van goed onderwijs binnen IRIS is kinderen op te leiden tot...

Lees

Onderwijsresultaten

De afgelopen 5 schooljaren zijn de leerlingen van groep 8 als volgt uitgestroomd...

Lees

Onderwijsbehoefte

Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven, zijn er altijd kinderen die specifieke zorg nodig...

Lees

Ouderbijdrage en opvang

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten...

Lees

Klachten en veiligheid

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak...

Lees

Vervanging leerkrachten

Bij afwezigheid van een leerkracht is de directeur verantwoordelijk voor het inregelen van de vervanging...

Lees

Opleiden

Het is de ambitie van IRIS om opleidingsscholen te realiseren waar gezamenlijk met de...

Lees

Leerplicht

In de leerplichtwet is vastgelegd dat alle leerlingen die op een school staan...

Lees

Meldcode

Vanaf januari 2013 is elke school verplicht gebruik te maken van een meldcode huiselijk...

Lees