“We zijn betrokken
bij de leerling en bij elkaar”

“We zijn betrokken
bij de leerling en bij elkaar”

IRIS vormt het bestuur over 14 christelijke basisscholen in Kampen, Kampereiland, Kamperveen, ’s Heerenbroek, IJsselmuiden, Wilsum, Zalk. Dit zijn scholen waarop goed onderwijs aanboden wordt, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar. Ons hart, onze passie, ligt helemaal bij het onderwijs.
Image

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de volgende taken en bevoegdheden: toezicht houden op uitvoering strategisch en financieel beleid en continuïteit en identiteit van de organisatie. Dit alles aan de hand van de Code Goed Bestuur.

De RvT is de werkgever van het college van bestuur. Met hen worden ambitie- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Hierbij staat de ontwikkeling van het college van bestuur centraal.

Advies

De leden van de Raad van Toezicht adviseren het college van bestuur. Zij participeren in diverse netwerken, zowel op politiek, kerkelijk als maatschappelijk gebied. De Raad van Toezicht vergadert 5 tot 7 keer per jaar met het college van bestuur.

Jaarlijks bezoekt de Raad van Toezicht een aantal scholen van IRIS. Ook is er overleg met de GMR en schuiven er leden van de RvT aan bij het directeurenoverleg van IRIS.

Leden Raad van Toezicht

  • Dirk Speelman (voorzitter)
  • Lidy van Marle
  • Cor Wursten
  • Gerrit de Graaf
  • Ton Kempenaar
  • Carina Schaafsma
Image

GMR

Deze raad bestaat uit 14 ouders en personeelsleden van alle scholen en brengt advies uit over IRIS brede beleidszaken. De GMR denkt actief mee over maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundige ontwikkelingen. De leden van de GMR geven gevraagd en ongevraagd advies. De GMR vergadert 5 maal per jaar. Als regel komt het college van bestuur het beleid in de GMR toelichten. Er is advies- en instemmingsrecht op het beleid van de organisatie. Alles wordt gedaan aan de hand van de Wet op de medezeggenschap scholen.

“Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders”- Gerard

Ouders in de school

Henk verteld "Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouders en school werken vanuit een gezamenlijk verantwoordelijkheid aan de ontwikkeling van het kind. Een goede verbinding tussen ouder en school, levert een positieve bijdrage aan de invulling van de onderwijsbehoefte en ontwikkeling van het kind. Een goede informatievoorziening tussen ouder en school is van essentieel belang voor het verstevigen van betrokkenheid tussen school en ouder."

Werken met plezier

Het college van bestuur vindt dat in het onderwijs en de kinderopvang de ontwikkelbehoeften van het kind centraal moeten staan. “Daarbij wil IRIS een werk- en leergemeenschap zijn waar mensen graag werken. Want werken met plezier zien we als het fundament voor ons onderwijs. Je kunt zeggen: ‘jij ontwikkelt je met IRIS en IRIS ontwikkelt zich met jou tot een fitte energieke organisatie die maatschappelijk toegevoegde waarde heeft.’ Daar bouwen we graag samen aan,” vertelt Henk.