Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk. Als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald worden kinderen niet uitgesloten van deelname aan genoemde bijzondere activiteiten/ traktaties. Het college van bestuur (CvB) heeft de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-.

De vrijwillige ouderbijdrage, vrijwillige bijdrage continurooster (€ 15,-), schoolreis en schoolkampgelden worden geïnd via het betalingssysteem WIS collect.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Jaarlijks wordt er voor iedere school een modelregeling overblijven opgemaakt, die door de ouders van de medezeggenschapsraad wordt goedgekeurd. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden.

Voor het overblijven op school wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 15,- per leerling

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

In ons schoolgebouw zit kinderopvang Ienieminie.

Zij bieden buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

In IJsselmuiden zijn ook andere buitenschoolse organisaties actief, zoals Partou, Prokino, bij Miek en diverse gastouders.