Ouderbijdrage en opvang

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast de reguliere onderwijsactiviteiten organiseert de school bijzondere activiteiten, zoals schoolfeesten, sportwedstrijden en het Sinterklaasfeest. Met uw bijdrage maakt u voor de kinderen extra activiteiten en traktaties op feestelijke dagen mogelijk. Alle bijdrage zijn voor u als ouders/verzorgers vrijwillig en mag voor de school ken reden zijn kinderen uit te sluiten van activiteiten. De school heeft hiervoor echter zelf geen middelen en vragen u dan ook de bijdrage voor uw kind(eren) te betalen.

Het college van bestuur (CvB) heeft na instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op een bedrag van € 18,-

Daarnaast kunt u gevraagd worden een vrijwillige bijdrage te geven voor schoolreizen en schoolkampen, slot-activiteit groep 8. De school vraagt hiervoor instemming van de medezeggenschapsraad van de school. Ook hiervoor geldt dat deze bijdrage vrijwillig is en dat kinderen niet mogen worden uitgesloten van activiteiten. U zult echter begrijpen dat wanneer meerdere ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen een activiteit als geheel kan komen te vervallen.

HOE IS DE TUSSENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Stichting IRIS heeft regels geformuleerd die van toepassing zijn op het overblijven. Bij het overblijven dient iedereen zich aan dat reglement te houden. Het reglement ligt op school ter inzage.

HOE IS DE BUITENSCHOOLSE VOORZIENING GEREGELD?

Op onze school is momenteel een buitenschoolse voorziening op maandag en dinsdag. Deze voorziening wordt georganiseerd door Prokino. We inventariseren jaarlijks de behoefte bij ouders om buitenschoolse opvang te realiseren. Ouders die van een buitenschoolse voorziening gebruik willen maken, kunnen bij de directie informeren naar de mogelijkheden. Mocht er voldoende behoefte zijn aan uitbreiding van buitenschoolse opvang, dan is dat bij Prokino mogelijk.