Onderwijsdoelen

We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich op onze school thuis voelen. Voor ieder kind hoort onze school een veilige plek te zijn. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf. Daar ben je samen als leerling, leerkracht en ouder verantwoordelijk voor. We verwachten dat we respectvol met elkaar omgaan. We willen de leerlingen leren zich als verantwoorde burgers in de maatschappij te gedragen.

Het concept Anders Adaptief heeft zijn wortels in de levensbeschouwelijke visie van de school. We willen graag dat leerlingen hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen.

Het concept heeft de kenmerken van ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs. We willen onderwijs in een rijke omgeving geven. Een rijke leeromgeving moet leerlingen laten verwonderen, beleven, prikkelen en nieuwsgierig maken. Dat betekent dat we materialen zoeken en leshoeken creëren die aansluiten bij thema’s. We willen interactief lesgeven, waarbij kinderen zelf en van elkaar leren.

Onze leerlingen worden gestimuleerd om kritisch te denken, gedachten te ordenen en samen te werken. We willen graag dat zij hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden en zich meervoudig ontwikkelen.

Als lerende organisatie willen wij dat leerlingen, rekening houdend met groepsgenoten, zich ontwikkelen met hart, hoofd en handen. We willen de ontwikkelingen volgen en markeren. Dit maken we zichtbaar in portfolio’s.

Image

HOE WORDT DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD BENUT?

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. De schooltijden zijn vastgesteld door het bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.

We werken met een continurooster. Dat betekent dat we alle dagen op school eten en tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen van leerjaar 1,2 en 3 hebben de vrijdagmiddag vrij.

HOE IS HET VEILIGHEIDSBELEID GEREGELD?

Op school hebben we het veiligheidsbeleid beschreven in het beleidsstuk veilig op school. In dit stuk staan de taken en verantwoordelijkheden van de personen die te maken hebben met de veiligheid op school. In het document staan ook afspraken en procedures over fysieke en sociale veiligheid beschreven. We toetsen de sociale en fysieke veiligheid regelmatig, zoals de wettelijke kaders voorschrijven.

Image