Onderwijsbehoefte

HOE IS ONDERSTEUNING AAN LEERLNGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTE?

Verdeeld over een aantal perioden in het schooljaar proberen we binnen de mogelijkheden van de groep alle kinderen de juiste hulp te bieden die aansluit bij wat de leerlingen al kennen en kunnen. De keuzes, doelen en organisatie beschrijven we in groepsplannen. Deze plannen worden met de intern begeleider besproken en geëvalueerd. Daarnaast hebben we een aantal procedures beschreven, hoe om te gaan met kinderen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben zoals kinderen met dyslexie of meer begaafde kinderen.

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut of de contactpersoon voor schoolmaatschappelijk werk.

Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen ook besproken worden in het gezamenlijk zorgoverleg. Dit is een overleg van 4 intern begeleiders, een orthopedagoog en wanneer nodig schuift schoolmaatschappelijk werk en/of een schoolverpleegkundige hierbij aan.

 

Het resultaat van een onderzoek wordt besproken met de ouders. Vaak wordt er een plan opgesteld, dat door de school en/of door de externen wordt uitgevoerd.

 

Wanneer de school handelingsverlegen blijft, kan besloten worden, in overleg met de ouders, om het kind aan te melden bij het Bovenschools Onderwijs Loket (BOL).

Het BOL is bedoeld als een bovenschools ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. Het BOL kan een arrangement toewijzen of een verwijzing geven voor plaatsing in het SBO of SO.

PASSEND ONDERWIJS

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op een van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/ het bestuur waarbij de school aangesloten is om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren.

ONDERWIJSSPECIALIST

Het kan zijn dat er op basis van de ondersteuningsvraag van een leerling extra ondersteuning noodzakelijk is. Hiertoe kan de school de hulp inroepen van een onderwijsspecialist. Voor wat betreft gedragsproblematiek heeft is deze in dienst van IRIS. Voor wat betreft andere benodigde expertises kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op andere specialisten zoals speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen) een orthopedagoog vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via het CJG Kampen. De school heeft in haar school ondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd hoe de zorgstructuur op school is ingericht met daarbij haar partners.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen om leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. De school heeft hiertoe een plan ontwikkeld die gedurende de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 moet worden uitgevoerd. Na deze periode stopt de extra ondersteuning vanuit de overheid.

Onze speerpunten zijn:

  • Extra aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling
  • Extra aandacht voor creativiteitsontwikkeling
  • Verbeteren schrijven / fijne motoriek
  • Verbeteren taal - leesonderwijs

EXTRA ONDERSTEUNING OP SCHOOL OF OP EEN ANDERE SCHOOL

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt:

Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leraar en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband.

 

Het resultaat van een onderzoek wordt besproken met de ouders. Vaak wordt er een plan opgesteld, dat door de school en/of door de externen wordt uitgevoerd.

 

Wanneer de school handelingsverlegen blijft, kan besloten worden, in overleg met de ouders, om het kind aan te melden bij het Bovenschools Onderwijs Loket (BOL).

Het BOL is bedoeld als een bovenschools ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. Het BOL kan een arrangement toewijzen of een verwijzing geven voor plaatsing in het SBO of SO.

Image

ONAFHANKELIJK EXTERN ONDERZOEK VOOR UW KIND

Als school werken wij met een aantal instanties samen die ons ondersteunen met pedagogische en didactische adviezen. Zo consulteren wij bijvoorbeeld de GGD, Schoolbegeleidingsdiensten en andere relaties. Vanzelfsprekend staat het u als ouders vrij om ook pedagogische/didactische informatie middels onderzoek bij externe instanties te verkrijgen. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

EXTERN ONDERZOEK

Mochten de problemen, ondanks alle bestede zorg, niet oplosbaar zijn, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Mocht dit ook niet baten, kan eventueel besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

De externe begeleidingsdienst kan dus worden ingeschakeld bij individueel onderzoek en begeleiding van kinderen, die leerproblemen hebben. Eén van de psychologen of orthopedagogen van de betreffende dienst overlegt met de leerkracht en de intern begeleider. Men bekijkt wat de oorzaken zijn van de problematiek en adviseert over de aanpak van de moeilijkheden. Er kan worden besloten tot het opstellen van een nieuw handelingsplan of dat er moet worden overgegaan tot een verwijzing naar de speciale school voor basisonderwijs. Als ouders wordt u steeds op de hoogte gehouden en woont u de besprekingen bij.

ADVISERING VOORTGEZET ONDERWIJS

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past.

Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode.Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.