Onderwijsresultaten

Volgen van leerlingresultaten

Een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te verbeteren is het werken met een leerlingvolgsysteem. Door middel van observatie en toetsen worden de vorderingen van ieder kind gevolgd.

Vanaf binnenkomst van de leerling wordt de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en sociaal emotionele competenties gevolgd. Bij de kleuters wordt beginnende geletterdheid en getalbegrip vanaf groep 2 systematisch in kaart gebracht met gevalideerde toetsen. We volgen de kleuters vanaf groep 1 met gestructureerde observaties t.a.v. de ontwikkeldoelen. Vanaf groep 3 wordt met de Cito-toetsen de leerontwikkeling gevolgd. De sociaal emotionele ontwikkeling wordt gevolgd met het aan de Kanjertraining gekoppelde instrument KANVAS.

De doelen en de aanpak bij het aanbieden van het onderwijs wordt in groepsplannen en waar dit nodig is, in individuele handelingsplannen vastgelegd. In de periodieke groepsbesprekingen tussen leerkracht en Intern Begeleider wordt voortdurend het effect van het onderwijsaanbod geëvalueerd en bijgesteld. Ook evalueren we in het team tweemaal per jaar teambreed de leeropbrengsten op schoolniveau.
Bij resultaten van het onderwijs kijken we niet alleen naar resultaten van CITO-toetsen, de uitkomst van de eindtoets en naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen gaan. Resultaten zijn voor ons ook:
  • dat leerlingen groeien in hun ontwikkeling van zelfstandigheid;
  • dat leerlingen sociaal vaardig worden, zelfvertrouwen krijgen;
  • dat leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen.
We volgend de ontwikkeling door periodieke evaluatie en bijstelling van het onderwijsaanbod op kind- en groepsniveau. Dit is een onderdeel van het kwaliteitsproces binnen onze school. Het kwaliteitsbeleid van IRIS vormt het uitgangspunt om vorm te geven aan de kwaliteit op onze school.

Sociale achtergrond

De leerlingen van De Ontdekking komen voor het grootste deel uit de direct omliggende wijken. Er is sprake van een diverse leerlingpopulatie qua sociale achtergrond en cognitieve ontwikkeling.

Image

Leerlingaantal op peildatum 1 oktober

Image

Score eindtoets

Image

*wegens schoolsluiting a.g.v. maatregelen Covid19, niet afgenomen.
** eindtoets is wel afgenomen maar wordt i.v.m. lockdown/periode thuisonderwijs niet meegewogen in oordeel.

Uitstroomtabel

Image

IRIS kwaliteitskader

Het kwaliteitskader van IRIS geeft op hoofdlijn richting aan de kwaliteit van ons dagelijks handelen. We werken in de school aan een uitwerking van kwaliteitskaarten op schoolniveau waarmee we onszelf in een continu proces langs de richtlijnen van het kader zullen leggen. Ons doel is om binnen de school een klimaat van voortdurend verbeteren te realiseren. We willen hiermee de kwaliteit van ons onderwijs meer systematisch gaan borgen.

Professionele ontwikkeling team

De medewerkers in de school maken het verschil als het gaat om het bieden van kwaliteit van onderwijs. Samenwerken aan de professionele ontwikkeling van het team is een belangrijk middel om te blijven groeien in kwaliteit. We sluiten hierin aan bij thema’s uit het schoolplan. Het komende jaar zullen we specifiek aandacht geven aan het implementeren van een nieuwe rekenmethode en het ontwikkelen van aantrekkelijk onderwijs gericht op het leesbegrip van de kinderen. Er zijn een aantal teambrede studiebijeenkomsten en daarnaast worden lesobservaties gedaan om als team samen te leren en kwaliteitsverbetering van ons onderwijs te realiseren. Een belangrijk thema dat voortdurend aandacht heeft is het cyclisch werken binnen de vijf ondersteuningsniveaus. Deze ondersteuningsniveau’s dragen bij aan zo passend mogelijk onderwijs voor alle leerlingen.

Doorstroming van kleuters

Omdat de jongste kleuters niet allemaal op de eerste schooldag van het schooljaar naar school gaan, is er voor deze groep leerlingen een speciale overgangsregeling. Het uitgangspunt hierbij is de ontwikkeling van het kind, gecombineerd met zijn of haar onderwijsbehoeften. Als een 4-jarige naar school gaat, komt deze in groep 1 en volgt vanaf dat moment alle reguliere activiteiten in deze groep binnen de vastgestelde lestijd. Deze leerling valt vanaf dat moment ook onder de reguliere verlofregeling.