Onderwijsdoelen

Op De Ontdekking gaan we met ieder kind ‘op ontdekkingsreis’. We willen als team hierin de kinderen bij iedere stap begeleiden. Kinderen volgen hun eigen route maar reizen wel samen. Tijdens de periode op De Ontdekking leert ieder kind belangrijke basisvaardigheden die je nodig hebt op een ontdekkingsreis. Het gaat hier om vaardigheden zoals: samenwerken, zelfstandigheid, open staan voor iets nieuws, open staan voor de ander, doorzetten als het moeilijk is, de ander helpen, creatief zijn, onderzoeken wat je (nog) niet begrijpt en ook heel belangrijk: samen vieren van doelen die worden behaald!

Hoe willen we dat doen?

 1. We bieden een rijke, activerende leeromgeving met eigentijdse middelen die het mogelijk maakt om kinderen op het eigen niveau uit te dagen.
 2. We stimuleren kinderen om binnen eigen mogelijkheden, eigenaar te zijn van hun leerproces.
 3. Kinderen, leerkrachten en ouders werken samen om doelen te bepalen en te bereiken.
Ons uitgangspunt is dat leren het beste ontstaat wanneer we bij de kinderen tegemoet komen aan de behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Dit is gebaseerd op het model van Luc Stevens:
 • Relatie: ‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’
 • Autonomie ‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’
 • Competentie ‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’
Als hieraan wordt voldaan is er bij een kind welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren! (Luc Stevens, 2012).”

We stimuleren de op De Ontdekking zich breed te ontwikkelen. De tijd die de kinderen op school doorbrengen wordt planmatig ingevuld met een onderwijsprogramma dat zich richt op de kerndoelen van het onderwijs. Het is natuurlijk van belang om te leren lezen, spellen en rekenen. Maar ook vinden we het belangrijk dat de leerlingen kennis van de wereld krijgen en zich sociaal emotioneel gezond kunnen ontwikkelen. Ook creativiteit en sportiviteit krijgen aandacht

Didactische aanpak:

 • Kwalitatieve instructie volgens het model van interactieve gedifferentieerde directe instructie;
 • Vanuit hoge verwachtingen maken we het onderwijsaanbod zo passend mogelijk;
 • Leerlingen leren zelfstandig (samen)werken, passend bij leeftijd en ontwikkelingsfase;
 • Motivatie voor leren en betrokkenheid wordt gestimuleerd door activerende en coöperatieve werkvormen;
 • Leerlingen gaan steeds meer hun eigen leerdoelen kennen en worden daar eigenaar van;
 • Hulpmiddelen (zoals weektaak, gebruik laptop tablet etc.) dragen bij aan het effectief benutten van de lestijd.
Pedagogische aanpak:
 • We werken aan een goede relatie met het kind waarin het zich gezien en gekend voelt;
 • Vanuit rust en duidelijkheid en structuur wordt het onderwijsprogramma ingevuld;
 • Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken m.b.t. werkhouding en gedrag;
 • We werken voortdurend aan een positief en veilig leerklimaat (o.a. met de Kanjertraining);
 • Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid.
Met deze aanpak werken we dagelijks met elkaar aan het ontwikkelen van sterke eraan bij dat de school een goed leefbare plaats is voor uw kind en de school een fijne plek is voor ons allemaal!

Continuïteit van het onderwijs

De continuïteit van onderwijs staat geregeld onder druk. Personeelstekorten zorgen ervoor dat we bij ziekte helaas niet altijd kunnen garanderen dat er onderwijs gegeven kan worden. In periode van griep of eventueel een nieuwe uitbraak van Corona kan het voorkomen dat groepen één of meer dagen thuis moeten blijven. De school biedt in voorkomend geval wel noodopvang aan.

Indien Corona opnieuw gaat opspelen volgt de school zo goed als mogelijk de aanbevelingen van het RIVM/GGD. Hierover wordt uiteraard gecommuniceerd.

Op De Ontdekking geldt een continurooster. Alle leerlingen eten (behalve op de woensdag en voor groep 1,2,3 ook op de vrijdag) op school.

In de Wet Primair Onderwijs wordt het aantal uren bepaald. De schooltijden zijn vastgesteld door het bestuur na instemming van de medezeggenschapsraad.
Leerlingen in het basisonderwijs moeten in acht schooljaren tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen. We geven dit op De Ontdekking vorm met het volgende rooster:

Schooltijden

Image

De groepen 1-3 zijn behalve op de woensdagmiddag ook op vrijdagmiddag vrij.

Tussen 8.15 en 8.25 uur staan de schooldeuren al open en mogen kinderen al naar binnen komen zodat er gelegenheid is om de jas en tas op te hangen en iedereen op tijd in de groep kan zijn.

De invulling van de onderwijstijd wordt bepaald door het lesplan per leerjaar. In iedere groep is een periodeplanning die vertaald wordt naar het weekrooster.