Onderwijsbehoefte

Wanneer vanuit evaluatie blijkt dat leerlingen onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs zoals wordt geboden, wordt extra ondersteuning geboden. Deze ondersteuning kan gericht zijn op leer- en/of gedragsproblemen. Hierbij richten we ons vooral op de vormingsgebieden rekenen, spelling, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We kennen hierin in vijf opeenvolgende zogenoemde ondersteuningsniveaus. De gehele cyclus staat beschreven in het Ondersteuningsplan van de school.

Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan nauwkeurig gevolgd worden. Dit doen wij door het aanleggen en bijhouden van een leerlingdossier waarin ook toetsresultaten en verslagen van gesprekken en evaluaties over leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, zijn opgenomen.

Handelingsgericht werken

Om passend onderwijs voor ieder kind goed te borgen wordt op De Ontdekking gewerkt volgens de richtlijnen van HGW (handelingsgericht werken). Dit heeft de volgende uitgangspunten:

 • Ons handelen is doelgericht.
 • Onderwijs/opvoedbehoeften van leerlingen staan centraal.
 • Het gaat om wisselwerking en afstemming.
 • De leerkracht doet ertoe.
 • Positieve aspecten van de leerling, groep, leerkracht en ouders goed benutten.
 • Het team werkt constructief samen met collega’s, leerlingen en ouders.
 • De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Deze aanpak beschrijft in onderlinge afstemming de stappen en beslismomenten die cyclisch in de ondersteuning aan leerlingen op groepsniveau, schoolniveau en op het niveau van de bovenschoolse ondersteuning in het samenwerkingsverband ingezet worden.

Deze inzet wordt periodiek geëvalueerd. Extra ondersteuning bieden we in eerste instantie zoveel mogelijk aan in de klas, tijdens de reguliere lessen. Als dat niet afdoende kan soms individuele begeleiding van de leerkracht of onderwijsassistent ingezet worden om toch te kunnen werken aan de doelen.

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft is hierover contact tussen de leerkracht en de Intern Begeleider (IB’er). Als er een duidelijke hulpvraag is wordt er een handelingsplan opgesteld, ouders worden hierover geïnformeerd. In dat plan wordt beschreven:

 • wat de hulpvraag is
 • hoe de beginsituatie is
 • welk doel we willen bereiken
 • welke middelen we daarvoor gebruiken
 • hoe, wanneer en door wie deze handelingen worden geëvalueerd.
De groepsleerkracht houdt de ouders op de hoogte van de voortgang.

Zorgadviesteam (ZAT)/Multidisciplinair overleg (MDO)

 

Wanneer de interne expertise onvoldoende toereikend is wordt de leerling besproken in het ZAT/MDO. Hieraan nemen, naast school en ouders, standaard Schoolmaatschappelijk Werk (vanuit het CJG), de jeugdverpleegkundige (vanuit de GGD) en de orthopedagoog (vanuit Prisma) deel. Afhankelijk van de vraag worden ook andere externe deskundigen of zorgverleners die reeds betrokken zijn bij het kind uitgenodigd. Voor kinderen die moeilijk leren of gedragsmatig onvoldoende kunnen functioneren op school, kan ook ondersteuning plaatsvinden door een onderwijsspecialist. Vanuit de MDO/ZAT kan via het CJG doorverwezen worden naar diverse zorgaanbieders. Dit verloopt in nauwe samenwerking met ouders en school.

Onderwijsspecialist

Voor kinderen die moeilijk leren, gedragsmatig onvoldoende kunnen functioneren op school, of waarbij er op een ander vlak belemmeringen zijn om tot ontwikkeling te komen, kan ook ondersteuning plaatsvinden door een onderwijsspecialist. Voor ondersteuning gericht op belemmeringen in het gedrag is er een onderwijsspecialist binnen IRIS beschikbaar. Voor wat betreft andere benodigde expertise kan de school bijvoorbeeld een beroep doen op specialisten vanuit speciaal onderwijs De Twijn, Zwolle (veelal enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen), Kentalis (o.a. TOS), een orthopedagoog of onderwijsspecialist vanuit school voor speciaal (basis) onderwijs in Kampen of jeugdzorg via een vast bij de school betrokken maatschappelijk werker van het CJG Kampen.

Meer-hoogbegaafdheid

Binnen de school is een hoogbegaafdheidscoördinator die het leren voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn stimuleert en ondersteunt. We gebruik het instrument SiDi voor signalering en diagnostiek. We hebben dit schooljaar op onze school een dagdeel per week externe expertise in huis om het onderwijsaanbod voor deze doelgroep kinderen verder door te ontwikkelen en het handelen vast te leggen in een kwaliteitskaart.

Voor kinderen die als (hoog)begaafd zijn aangemerkt worden in de eigen groep aanpassingen in de leerstof gemaakt d.m.v. compacten en verrijken. Zowel binnen als buiten de groep wordt aandacht besteed aan kinderen die ondersteuning nodig hebben.

Wanneer de school niet (volledig) kan voorzien in de onderwijsbehoefte van een begaafde/excellente leerling, bestaat de mogelijkheid de leerling aan te melden voor de bovenschoolse plusklas Spectrum. Voordat de leerling geplaatst kan worden, wordt een aanmeldingsprocedure doorlopen (zie kwaliteitskaart hoogbegaafdheid).

Speciaal (basis)onderwijs

Soms blijkt dat de voortgang van de ontwikkeling van een kind onvoldoende tot stand komt op de basisschool. De school kan niet altijd de optimale randvoorwaarden creëren om de leerling voldoende te laten ontwikkelen. Het kind kan dan vaak beter begeleid worden op een school voor speciaal basisonderwijs. Daar zijn meer voorzieningen in de dagelijkse organisatie van de school. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs iseen indicatie nodig. Deze wordt in afstemming met ouders aangevraagd.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van de school worden de mogelijkheden en grenzen van de school t.a.v. ondersteuning voor leerlingen weergegeven. Deze is opvraagbaar bij de school.

Passend onderwijs

Als ouder kunt u uw kind aanmelden op één van de scholen van IRIS. Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft is het belangrijk dat u dit bij de aanmelding van uw kind doorgeeft. Alle scholen in Nederland hebben sinds 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat het de verantwoordelijkheid van de school/het bestuur waarbij de school aangesloten is, om het juiste onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren, www.passendonderwijs.nl.

Niet in alle gevallen kan de school de extra ondersteuning bieden die nodig. De leerkracht en de intern begeleider zullen in dit geval samen met u op zoek gaan naar een school waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden. Hiervoor wordt contact gelegd met het samenwerkingsverband, http://swvkampen.nl/.

Extra ondersteuning op school of op een andere school

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft kan de school een ‘onderwijsarrangement’ maken voor uw kind. Een goede samenwerking met u als ouder is daarvoor heel belangrijk. Als stichting hechten wij veel waarde aan een goede communicatie tussen onze scholen en onze ouders. Onze visie ten aanzien van ouderbetrokkenheid is als volgt: Ouderbetrokkenheid is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen school en ouders. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We zijn gericht op het kind, onze leerling. Dit doen we door open met elkaar te communiceren, met vertrouwen in elkaar en vanuit wederzijds respect en begrip.

Image

Extern onderzoek voor uw kind

Wanneer er meer ondersteuningsbehoefte nodig is dan de school regulier kan bieden, dan wordt er in overleg met de ouders, contact gezocht met een externe begeleidingsinstantie voor een uitgebreider onderzoek. Het resultaat van zo’n onderzoek wordt besproken met de ouders. Er wordt een plan opgesteld dat door de school wordt uitgevoerd. Wanneer de onderwijsbehoefte dusdanig specifiek is, kan besloten worden, weer in overleg met de ouders, om het kind aan te melden voor het speciaal (basis) onderwijs.

Het staat u als ouders vrij om ook zelf pedagogische/didactische onderzoek bij externe instanties te laten uitvoeren. De school wil in voorkomende gevallen graag de noodzakelijkheid van een dergelijk onderzoek met de ouders in kaart brengen. In dat gesprek komen ook de verwachtingen met betrekking tot tijdsinvestering, afstemming en inspanningen aan de orde. Indien de school niet vroegtijdig bij een dergelijk extern onderzoek wordt betrokken, kan besloten worden hieraan geen medewerking te verlenen.

Advisering voortgezet onderwijs

Kinderen die na groep 8 onze school verlaten, krijgen gedurende hun laatste schooljaar informatie over alle vervolgmogelijkheden. Er zijn ouderavonden, voorlichtingsavonden, er worden folders uitgedeeld en veel scholen organiseren ‘open dagen’. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Tijdens diverse gesprekken tussen school en ouders worden de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs besproken. Tijdens een pré-adviesgesprek in groep 7 wordt met ouders de mogelijkheden voor het voortgezet onderwijs verkend in een gesprek.

Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies (tenminste vóór 1 maart). In dit schooladvies staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij uw kind past. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties, werken in de klas, doorzettingsvermogen, omgaan met huiswerk, aanleg en ontwikkeling gedurende de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs, voor alle leerlingen in Nederland een ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van een resultaat op de centrale eindtoets primair onderwijs. Wanneer de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook besloten worden dat wordt afgeweken van het resultaat van de eindtoets primair onderwijs. Soms is het resultaat van de eindtoets primair onderwijs minder goed dan verwacht. In dat geval mag de basisschool het schooladvies niet aanpassen.

Image

Nationaal Programma Onderwijs n.a.v. Corona

Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. De overheid heeft een Nationaal Programma Onderwijs in het leven geroepen om mogelijke leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. De school heeft hiervoor een plan ontwikkeld die in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zal worden uitgevoerd. Na deze periode stopt de extra ondersteuning vanuit de overheid.

Vanuit de menukaart van het Nationaal Programma onderwijs worden op De Ontdekking interventies ingezet op de volgende gebieden:

 • Effectievere inzet van onderwijs
 • Sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
 • Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen
 • Extra inzet van personeel en ondersteuning
 • Faciliteiten en randvoorwaarden.