Klachten en veiligheid

De klachtenregeling

Als u klachten hebt over het onderwijs of over de gang van zaken op school, kunt u een afspraak maken met de betrokken groepsleerkracht. Mocht dit niet leiden tot de gewenste oplossing, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de school, of diens plaatsvervanger. Meer informatie vind u hieronder.

Contactpersoon

Het schoolbestuur heeft op elke school contactpersonen aangewezen die bereid zijn naar uw klacht te luisteren en u door te verwijzen. Zij behandelen uw klacht niet, maar wijzen u de weg naar een gepaste oplossing. Op onze school is de volgende contactpersoon aangewezen: Brenda Dekker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Externe vertrouwenspersoon

Bij ingewikkelde situaties kan de contactpersoon de externe vertrouwenspersoon inschakelen. Dat kunt u als ouders ook rechtstreeks doen. De vertrouwenspersoon probeert in overleg met de school maatregelen te treffen waardoor de veiligheid terugkeert. De vertrouwenspersoon van alle scholen van stichting IRIS is de heer Henk Grit. Hij is werkzaam aan VIAA, Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Contactgegevens: e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 038 4255542 / 06 24321661.

Geschillencommissie

Stichting IRIS maakt gebruik van een landelijk erkende klachtenregeling. De stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs bundelt voor het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs ongeveer twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Op hun website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl kunt u terecht voor informatie over (klachten)procedures, wet- en regelgeving en jurisprudentie en vindt u daarnaast alle benodigde (contact)informatie.

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
T: 070-3861697 (10.00 tot 12.30 en 13.30 tot 16.00 uur)
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.gcbo.nl

Gedragscode

Voor alle bij de scholen betrokkenen heeft IRIS een gedragscode geformuleerd. Respect, veiligheid en geborgenheid zijn de uitgangspunten.

Image

Schorsen/verwijderen van leerlingen

IRIS heeft op basis van de wetgeving aangaande schorsen en verwijderen van een leerling, beleid vastgesteld. De school hanteert dit beleid. In geval van verwijdering van een leerling heeft het bestuur de zorgplicht voor het vinden van een andere basisschool.

Voorkomen van pesten

Eén van de uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op school veilig voelen. Een fijne sfeer ontstaat meestal niet vanzelf; die moet je met elkaar maken. We willen de kinderen dan ook leren goed met elkaar om te gaan, elkaar te vertrouwen en respect te hebben voor elkaar en elkaars eigendommen. Voor het realiseren en bewaken van een goede sfeer zijn er naar onze mening schoolregels nodig en moeten we afspraken maken met de kinderen. Meerdere malen per jaar stemt het team af over de toepassing van deze regels en de gemaakte afspraken. We willen er voor zorgen dat regels in alle klassen hetzelfde zijn, natuurlijk aangepast aan de leeftijd van het kind.

Op De Ontdekking wordt gewerkt met het protocol gedrag en veiligheid. Dit protocol helpt bij het voorkomen van pestgedrag en beschrijft het handelen van leerlingen, ouders en medewerkers.

Binnen het team van de school is een medewerker aangesteld als anti-pestcoördinator, dit is op De Ontdekking de directeur. Deze heeft als taken het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten. Ook stimuleert deze coördinator preventief handelen in de school. De medewerker die fungeert als aanspreekpunt voor pestincidenten op De Ontdekking, is Brenda Dekker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe is het veiligheidsbeleid geregeld?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig zijn en dat wij er als school alles aan doen om dit te bewaken. We werken aan een veiligheidsbeleid dat aansluit bij de omstandigheden van de nieuwe school Deze zal jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld worden. Een onderdeel hiervan is het eerder genoemde protocol gedrag en veiligheid.

Op onze school hebben wij voldoende medewerkers geschoold in de bedrijfshulpverlening. Jaarlijks scholen zij zich ook bij. We inventariseren daarnaast jaarlijks onze risico’s en stellen daarvoor indien nodig een plan op om zo spoedig mogelijk tot verbetering te komen.

Privacy

Op onze scholen zorgen we ervoor dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy. De gegevens van uw kinderen worden conform wet- en regelgeving (AVG) behandeld en bewaard.

Sponsoring

De school stelt zich zeer terughoudend op ten opzichte van sponsoring. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, of leerlingen blootstellen aan reclame-uitingen die niet overeenkomen met de onderwijsdoelstelling en de visie van de school.

Verzekering

Om bepaalde schade te kunnen vergoeden heeft IRIS de volgende verzekeringen afgesloten:

  • een schoolongevallenverzekering;
  • een aansprakelijkheidsverzekering;
  • een schadeverzekering in het verkeer;
  • een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering;
  • rechtsbijstandverzekering.
Image